Privacyverklaring  ACUPUNCTUURLIJK


Deze Privacyverklaring is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring geeft de verwerking weer van uw persoonsgegevens door Ton Leenen-Leijten / ACUPUNCTUURLIJK. 

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik als behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen; dit betekent onder meer dat ik:

·       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

·       ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

·       ik, als uw behandelend therapeut, als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier; 

·       ik, als uw behandelend therapeut, een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

 

Persoonsgegevens die ik in uw dossier vastleg: 

·       voornaam en achternaam; 

·       geslacht;

·       geboortedatum; 

·       adresgegevens; 

·       telefoonnummer;

·       e-mailadres;

·       relatienummer zorgverzekeraar;

·       overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na overleg en met uw expliciete toestemming;

·       voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

·       voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

·       een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen;

·       als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens vermeld. Deze worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

·       Uw naam, adres en woonplaats;

·       Uw klantnummer en uw geboortedatum;

·       de datum van de behandeling;

·       code van een consult: Consult Acupunctuur = 24104.

 

Bewaartermijn: 

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. De bewaartermijn bedraagt 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 

 

Hoe informeer ik mijn cliënten:

·       mondeling over de dossierplicht tijdens de intake; deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst;

·       op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode; 

·       indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
 
 Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Bent u het niet eens met hoe ik met uw persoonsgegevens omga, bespreek dit dan met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl)